Aramıza Katıl

Aramıza Katıl

Bilgilerinizi tamamlayarak, değer katanlar ailesinin bir parçası olun!

Aramıza Katıl

Bir sonraki adımda telefon numaranıza onay kodu gönderilecektir.

KVKK ve Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Pop-up Kapat

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. veri sorumlusu olarak Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Türk Telekom tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Türk Telekom tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup Türk Telekom ile aranızdaki ilişki kapsamında işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir

 

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TC kimlik numarası (TCKN), doğum yeri ve tarihi, medeni hali,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi,

Lokasyon Bilgileri: Bulunduğu yerin konum bilgileri

Özlük Bilgileri: Bordro bilgileri,

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve yalnızca Türk Telekom Grubu ile mezunlara yönelik oluşturulacak web sayfasının kodlamasının yapılması, üye bilgileri ve şifreleriyle giriş yapabilmelerinin sağlanması, SMS / Mail doğrulaması, organizasyon duyuruları için başvuru verilerinin toplanması, oluşturulan içeriklerin sayfaya yerleştirilmesinin sağlanması ve iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un kişisel verilerin yurt içinde aktarımına ilişkin hükümleri uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş.,xxxxxx ve TTG adına hizmetin sunulabilmesi amacıyla One Ajans tarafından işlenecektir. Kişisel verilerinizin açık rızanız olmaksızın yurt dışında ve/veya yurtiçinde bulunan üçüncü taraflarla hiçbir surette paylaşılmamaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; web sitemiz üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Türk Telekomünikasyon A.Ş ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:

 • Web Sitemiz
 • yukarıda yer verilen amaçlar ve
 • Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede

otomatik yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinmeye,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeye,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etmeye,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesine

ilişkin taleplerinizi başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 

 • Aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle, sistemlerimizde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilir, kayıtlı e-posta adresinizden aşağıda yer verilen mail adreslerimize talebinizi ulaştırabilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

 

Türk Telekomünikasyon A.Ş

 

Noter/ Posta Kanalı: Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 06103 Altındağ/ANKARA

 

Kabul Ediyorum

Doğrulama

Aramıza katıl formunda girmiş olduğunuz telefon numarasına gelen doğrulama kodunu giriniz.